دردنیای کنونی دانش و فعالیت دانش محور به عنوان مزیت رقابتی اقتصادهای دنیا تبدیل شده است دانش بعنوان یک کالای عمومی بدون کاهش و استهلاک می باشد و اقتصاد دانش بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست بلکه اقتصاد فراوانی منابع است و این کالا بر خلاف سایر منابع با مصرف بیشتر در واقع رشد می کند.

رسیدن به توسعه پایدار با اقتصاد دانش بنیان میسر می باشد، البته نبایستی اقتصاد دانش بنیان را فقط در تولید دانش و انجام آموزش و پژوهش محدود نمود بلکه استفاده موثر دانش در تولیدات را همواره بایستی مدنظر قرارداد.

لذا بایستی دانش بعنوان یک منبع فنا نا پذیر بعنوان یکی از نهاده های تولید در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد و با مشارکت در فعالیتهای تولیدی و خدماتی باعث ایجاد ارزش افزوده تولید و خدمات و افزایش رقابت گردد بدیهی است زایده این امر، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و ارتقاء روند توسعه پایدار خواهد بود.

شرکت های دانش بنیان