پنل های قابل سفارش GFRC

مشخصات محصول

1-این محصول از پلاستر آلفای فراوری شده می باشد.

2-سبک

3-مقاوم

4-نصب آسان

قطعات تولیدی بیلدبرد به حالت تک رنگ سفید تولید میشوند و برای حالت رنگی به ازای هر رنگ متری 5000 تومان و برای رنگهای خاص 10000 تومان افزوده میگردد.

محصولات تخصصی بیلدبرد®

توضیحات

دیوارپوش سه بعدی

روس ها اولین بار برای مصلح کردن بتن از الیاف بازالت استفاده کردند بعد ها از الیاف شیشه به واسطه سهولت و در دسترس بودن استفاده شد . Glass Fiber Reinforced Concrete) GFRC) یا بتن مسلح به الیاف شیشه است که از محصولات نوین ساختمانی ست که خواص بتن مثل مقاومت کششی و خمشی را بهبود بخشیده است. که در ساخت قطعات ویژه نما کاربرد دارد. در حقیقتــت از ترکیــب بتــن بــا الیــاف شیشــه بدسـت مـی آیـد کـه باعـث میشـود ضمـن اینکـه بســیار ســبک اســت و نیــاز بــه آرماتــور بنــدی نــدارد ،مقاومــت کششــی و خمشــی و خاصیــت ضـد خوردگـی باالیـی داشـته باشـد .ایـن متریـال محدودیــت طــرح نــدارد و میتوانــد بــا طــرح هــای دلخــواه شــما تولیــد شــود. خصوصــا ترکیــب ایــن ِ متریـال بـا اِلمـان هـای خـاص ایرانـی میتوانـد جلوه هــای بصــری فــوق العــاده و مانــوس بــا فرهنــگ اصیــل ایرانــی بــه نمــای ســاختمان هــای مــدرن بدهــد. ایــن محصــول هــم بــه تنهایــی هــم در تلفیــق بــا ســایر متریــال هــای نمــا مثــل آجــر و چــوب و… بــه روزتریــن ســبک نماســت کــه در دنیــا مــورد اســتقبال قــرار کرفتــه اســت.

اقسام مختلف محصول:

به لحاظ رنگ استاندارد : رنگهای سبز سیمانی ، مسی صدفی،سبز فیروزه ای، نقره ای صدفی،سبز سدری ، طلایی ، قهوه ای صدفی،شامپاینی، برنز، سبز کپکی .

 

به لحاظ ابعاد استاندارد: 50*50